Splošni pogoji uporabe Spletne rešitve FCS EMM in Licenčna pogodba

1. Splošno

EEM je ime za Spletno rešitev za spremljanje in analizo energetske porabe ter bivalnih in zunanjih klimatskih pogojev.

Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic Spletne rešitve EEM in njene izvorne kode je družba Erling, d.o.o., Marinovševa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5437997 (v nadaljevanju: Dajalec licence).

Splošni pogoji uporabe Spletne rešitve za spremljanje in analizo energetske porabe ter bivalnih in zunanjih klimatskih pogojev EEM (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pogoje uporabe Spletne rešitve EEM ter razmerja med Dajalcem licence, Pridobiteljem licence in Uporabniki.

S sprejetjem Splošnih pogojev in Licenčne pogodbe Pridobitelj licence in Uporabnik pridobita pravico do uporabe Spletne rešitve EEM.

Vsak Uporabnik lahko uporablja Spletno rešitev EEM ob upoštevanju teh Splošnih pogojev in Licenčne pogodbe. Uporaba Spletne rešitve EEM v nasprotju s Splošnimi pogoji ali Licenčno pogodbo je kršitev avtorskih pravic Dajalca licence.


2. Pomen izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Licenca je pravica do uporabe oziroma izkoriščanja Spletne rešitve EEM glede na omejitve, ki jih določata število zakupljenih merilnih točk in ti Splošni pogoji.

Licenčna pogodba je pogodba, s katero se Dajalec licence zavezuje, da bo Pridobitelju licence v celoti odstopil pravico izkoriščanja Spletne rešitve EEM, ta pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo.

Licenčnina je znesek, ki ga mora Pridobitelj licence plačevati za uporabo oziroma izkoriščanje licence Spletne rešitve EEM.

Dajalec licence je družba Erling, d.o.o., ki v skladu z licenčno pogodbo daje licenco za uporabo oziroma izkoriščanje Spletne rešitve EEM in zaračunava licenčnino.

Pridobitelj licence je poslovni subjekt, ki v skladu z licenčno pogodbo uporablja oziroma izkorišča Spletno rešitev EEM in za to plačuje licenčnino.

Uporabnik je fizična oseba, ki se v Spletni rešitvi EEM identificira z uporabniškim imenom in geslom, se strinja in sprejema te Splošne pogoje in Licenčno pogodbo ter uporablja Spletno rešitev EEM v poslovne namene v imenu in za račun Pridobitelja licence.

Podpora uporabnikom je storitev za komunikacijo med Uporabniki in Dajalcem licence.


3. Pogoji za Uporabnika

Administrator Pridobitelja licence je dolžan pred uporabo Spletne rešitve EEM izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje in Licenčno pogodbo tako, da naredi kljukico v kvadratku pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe spletne rešitve EEM in Licenčno pogodbo«.

Ko se Administrator Pridobitelja licence uspešno registrira, se šteje, da so tudi vsi Uporabniki Pridobitelja licence seznanjeni in so sprejeli Splošne pogoje in Licenčno pogodbo.

Dajalec licence bo v štiriindvajsetih (24) urah po registraciji preveril podatke Pridobitelja licence. Če bodo podatki pravilni, bo aktiviral Administratorja Pridobitelja licence. V nasprotnem primeru bo kontaktiral Administratorja Pridobitelja licence za zagotovitev pravilnosti podatkov.

Administrator Pridobitelja licence je hkrati tudi Uporabnik. Prvo uporabniško ime in geslo Uporabnika določi Dajalec licence. Uporabnik lahko kasneje sam spremeni geslo.

Vsak Pridobitelj licence oziroma njegov Uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, potrebne za učinkovito in varno uporabo Spletne rešitve EEM, ki opredeljujejo najmanj:
– dostop do interneta,
– programsko in strojno opremo za uporabo interneta,
– uporabniško ime in geslo, ki sta predpogoj za identifikacijo in posledično uporabo Spletne rešitve EEM.

Dajalec licence ne jamči za pravilno in varno delovanje Spletne rešitve EEM, če Pridobitelj licence oziroma njegov Uporabnik ne izpolnjuje tehničnih in dejanskih pogojev iz prejšnjega odstavka.

Dajalec licence ne odgovarja za zagotavljanje pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev za uporabnika Spletne rešitve EEM.

4. Nedovoljena uporaba Spletne rešitve FCS

Pri uporabi Spletne rešitve EEM je prepovedano:

1. onemogočati ali kakorkoli ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Spletne rešitve EEM;
2. prenašati vsebine Spletne rešitve EEM, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine drugim, ali na drug način omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje dogovorjeno z Dajalcem licence;
3. uporabljati gradiva, vključno s slikovnim, ali informacije, ki so na voljo prek Spletne rešitve EEM, na način, ki kakorkoli krši pravice intelektualne lastnine, poslovne skrivnosti ali druge pravice Dajalca licence, drugih pridobiteljev licence ali, uporabnikov;
4. prenašati v Spletno rešitev EEM datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse ali drugo zlonamerno kodo, ki lahko škoduje delovanju Spletne rešitve EEM ali opremi, potrebni za delovanje Spletne rešitve EEM;
5. namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Spletni rešitvi EEM, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Spletne rešitve EEM;
6. iz Spletne rešitve EEM na različne načine zbirati informacije o Uporabnikih;
7. ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem Dajalca licence in Podpore uporabnikom;
8. uporabljati, prenašati ali kopirati in ponujati drugim osebam kakršnekoli podatke o Uporabnikih ali podatke o uporabi Spletne rešitve EEM;
9. brez pisnega dovoljenja Dajalca licence zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Spletne rešitve EEM, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

5. Delovanje Spletne rešitve FCS

Dajalec licence zagotavlja nemoteno delovanje Spletne rešitve EEM, razen:
1. če Uporabnik ne izpolnjuje tehničnih in dejanskih pogojev, potrebnih za učinkovito in varno uporabo Spletne rešitve EEM oziroma ne zagotavlja delovanja strojne opreme;
2. predvidenih in nepredvidenih vzdrževalnih posegov na Spletni rešitvi EEM;
3. nadgradenj programske ali strojne opreme Uporabnika, potrebne za delovanje Spletne rešitve EEM;
4. nedelovanja internetnih povezav;
5. nedelovanja platforme Microsoft Azure, na kateri se izvaja Spletna rešitev EEM;
6. višje sile.

6. Pomoč uporabnikom

Uporabniki so upravičeni do pomoči pri uporabi Spletne rešitve EEM.

Dajalec licence omogoča pomoč v zvezi z delovanjem Spletne rešitve EEM preko Podpore uporabnikom med delovniki od 8. do 16. ure. Dajalec licence Pridobitelju licence zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Spletne rešitve EEM.

Komunikacija med Uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko Spletne rešitve EEM, modul Podpora.

Na vsako javljeno napako se bo Dajalec licence odzval najkasneje v osmih (8) urah po prejemu obvestila o napaki preko Spletne rešitve EEM, modul Podpora, pri čemer se upošteva izključno čas, ko Dajalec licence nudi Podporo uporabnikom.

Dajalec licence bo o možnih rešitvah lahko obvestil Administratorja Pridobitelja licence.

7. Odgovornost Dajalca licence

Uporabnik in/ali Pridobitelj licence se strinja, da uporablja Spletno rešitev EEM, programsko opremo, vsebine in storitve, dostopne preko Spletne rešitve EEM, na lastno odgovornost.

Odgovornost Dajalca licence za škodni primer je omejena z zneskom mesečne Licenčnine, plačane za uporabo Spletne rešitve EEM za mesec, v katerem je bil Dajalec licence obveščen o škodnem primeru. Dajalec licence ne odgovarja za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (npr. izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe Spletne rešitve EEM. To velja tudi, če je bil Dajalec licence vnaprej seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Omejitev odgovornosti vključuje tudi prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete, idr.

Dajalec licence v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, nastalo ker se je Uporabnik in/ali Pridobitelj licence zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Spletni rešitvi EEM.


8. Zbiranje in varovanje osebnih podatkov

Spletna rešitev EEM za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov, saj je namenjena spremljanju in analizi energetske porabe ter bivalnih in zunanjih klimatskih pogojev.

Zaradi identifikacije ter komunikacije z Uporabniki, se v Spletni rešitvi EEM vodijo naslednji osebni podatki:
– elektronska pošta Uporabnika,
– ime in priimek Uporabnika.

Dajalec licence bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za naslednje namene:
– za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Spletno rešitev EEM in identifikacijo Uporabnikov ob vsakokratni uporabi Spletne rešitve EEM za zagotavljanje višje stopnje varnosti in verodostojnosti podatkov v Spletni rešitvi EEM;
– za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom;
– za obveščanje Uporabnikov v zvezi s produkti in storitvami Dajalca licence.

Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev in Licenčne pogodbe izrecno dovoljuje, da Dajalec licence zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, opredeljene s Splošnimi pogoji. Dajalec licence zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

9. Varovanje podatkov

Dajalec licence bo uporabil vse primerne ukrepe za zaščito podatkov, ki se hranijo v Spletni rešitvi EEM, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb.

V primeru izpada Spletne rešitve EEM, se Dajalec licence obvezuje vzpostaviti stanje podatkov, ki so obstajali največ štiriindvajset (24) ur pred izpadom.

Dajalec licence lahko razkrije podatke o Uporabniku in/ali Pridobitelju licence, shranjene v Spletni rešitvi EEM, samo na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

Uporabnik lahko prenese podatke iz Spletne rešitve EEM v obsegu in obliki, ki jo omogoča Spletna rešitev EEM. Po naročilu Administratorja Pridobitelja licence lahko podatke Pridobitelja licence prenese Dajalec licence iz Spletne rešitve EEM in storitev prenosa podatkov zaračuna po ceniku.

10. Licenčna pogodba

Licenčna pogodba je sklenjena, ko Uporabnik, ki je zastopnik Pridobitelja licence, opravi postopek registracije in v imenu in za račun Pridobitelja licence sprejme Splošne pogoje in Licenčno pogodbo.

Uporabnik, ki je opravil postopek registracije v imenu in za račun Pridobitelja licence, postane Administrator Pridobitelja licence.

Administrator Pridobitelja licence je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko Spletne rešitve EEM in v zvezi s Spletno rešitvijo EEM izvaja s pooblastili Pridobitelja licence.

S sklenitvijo Licenčne pogodbe Pridobitelj licence pridobi Licenco.

Pridobitelj licence Licenco koristi preko Uporabnikov.

Administrator Pridobitelja licence:
– ima pravico, da drugim Uporabnikom Pridobitelja licence omogoči koriščenje Licence;
– v skladu z Licenco dodaja nove Uporabnike;
– lahko določi novega Administratorja Pridobitelja licence, pri čemer sam postane navaden Uporabnik.

Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Za uporabo oziroma izkoriščanje Spletne rešitve EEM mora Pridobitelj licence plačevati Licenčnino.

Licenčnina je določena s cenikom Dajalca licence. Dajalec licence dodatne storitve Spletne rešitve EEM obračunava ob upoštevanju porabljenega časa po urni postavki 50,00 EUR brez DDV.

Dajalec licence ob upoštevanju tržnih razmer in gibanja cen lahko spremeni cenik.

Zavezanec za plačilo Licenčnine je Pridobitelj licence. Pridobitelju licence račun za Licenčnino izstavi Dajalec licence praviloma na začetku meseca za tekoči mesec. Pridobitelj licence je dolžan Licenčnino praviloma plačati v osmih (8) dneh od dneva izdaje računa.

Če Pridobitelj licence ne izkorišča Spletno rešitev EEM cel mesec, se mu uporaba zaračuna sorazmerno, ob upoštevanju števila dni uporabe. Dajalec licence izda račun za Licenčnino najpozneje v petih (5) dneh po aktivaciji Plačnika licence.

Če Pridobitelj licence s plačilom Licenčnine zamuja več kot pet (5) dni, Dajalec licence onemogoči koriščenje Licence vsem Uporabnikom Pridobitelja licence.

Dajalec licence lahko Pridobitelju licence oziroma njegovim Uporabnikom ponovno omogoči koriščenje Licence, najpozneje v treh (3) delovnih dneh po tem, ko Pridobitelj licence plača zapadlo Licenčnino. Storitev ponovne možnosti koriščenja Licence se obračuna po ceniku.

Administrator Pridobitelja licence lahko v imenu Pridobitelja licence reklamira račun za Licenčnino v osmih (8) dneh od dneva izstavitve računa. Reklamacijo sporoči preko Spletne rešitve EEM, modul Podpora. Dajalec licence bo na reklamacijo odgovoril najpozneje v osmih (8) dneh.

Vsaka od pogodbenih strank lahko kadarkoli s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odstopi od Licenčne pogodbe. Rok začne teči z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno obvestilo o odpovedi.

Za pisno obvestilo o odpovedi iz prejšnjega odstavka se šteje odpoved poslana s priporočeno pošto s povratnico.

Po izteku odpovednega roka Uporabniki Pridobitelja licence ne bodo mogli več uporabljati Spletne rešitve EEM.

Med odpovednim rokom se Dajalec licence in Administrator Pridobitelja licence praviloma dogovorita o izvozu podatkov Pridobitelju licence iz Spletne rešitve EEM. Izvoz podatkov se obračuna po ceniku Dajalca licence. Če do dogovora ne pride, Dajalec Licence izbriše podatke v devetdesetih (90) dneh od dneva prenehanja Licenčne pogodbe.

11. Veljavnost ter spreminjanje Splošnih pogojev in Licenčne pogodbe

Dajalec licence objavi veljavne Splošne pogoje in Licenčno pogodbo ter njune spremembe na spletnem mestu www.facilitycaresystem.com.

Administrator Pridobitelja licence lahko od Dajalca licence zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, veljavne v časovnem obdobju po datumu registracije Administratorja Pridobitelja licence.

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem, ki ga določi Dajalec licence. Splošni pogoji in Licenčna pogodba ter njune spremembe morajo biti objavljene najmanj tri (3) dni pred začetkom dneva uveljavitve. Dajalec licence bo Administratorja Pridobitelja licence o objavi spremembe obvestil po elektronski pošti, takoj po objavi.

12. Prekinitev Licenčne pogodbe brez odpovednega roka

Če Pridobitelj licence, Administrator Pridobitelja licence ali katerikoli Uporabnik, ki uporablja oziroma izkorišča Licenco, krši Splošne pogoje ali Licenčno pogodbo, lahko Dajalec licence zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja Pridobitelja licence, s Pridobiteljem licence enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

Pridobitelj licence se lahko z Dajalcem licence dogovori o izvozu podatkov Pridobitelju licence iz Spletne rešitve EEM. Izvoz podatkov se obračuna po ceniku Dajalca licence. Dajalec licence izbriše podatke Pridobitelja licence v devetdesetih (90) dneh od dneva prenehanja Licenčne pogodbe.

13. Končni določbi

Za reševanje morebitnih sporov, nastalih zaradi uporabe Spletne rešitve EEM ali v zvezi z njeno uporabo, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji in Licenčna pogodba veljajo od 1. januar 2018.